Hoos waxaad kaheleysaa macluumaad muhiim ah oo kusaabsan qaadashada talaalkaaga COVID-19. Kaliya dhageyso macluumaadka laga helo ilo dowladeed oo rasmi ah ama dhakhtarka qoyskaaga.

Protecting your children from COVID-19:

Ka illaalinta carruurtaada COVID-19


What to do when you have COVID-19 symptoms:

Waxa la sameeynayo marka aad qabto astaamaha COVID-19


Get the facts:

Hel xaqiiqaha


Find more information at Unite against COVID-19:

COVID-19 Af-Soomaali