Hoos waxaad kaheleysaa macluumaad muhiim ah oo kusaabsan qaadashada talaalkaaga COVID-19. Kaliya dhageyso macluumaadka laga helo ilo dowladeed oo rasmi ah ama dhakhtarka qoyskaaga.

Updates to the COVID-19 response:

Akhbaaraha jawaabta COVID-19


Protecting your children from COVID-19:

Ka illaalinta carruurtaada COVID-19


Get the facts on the COVID-19 vaccine:

Hel xaqiiqaha