معلومات کلیدی درباره ی زدن واکسن کووید-19 در ذیل ارائه شده است. تنها به معلومات ارائه شده از منبع دولتی رسمی و یا داکتر فامیلی خود گوش دهید.معلومات کلیدی درباره ی زدن واکسن کووید-19 در ذیل ارائه شده است. تنها به معلومات ارائه شده از منبع دولتی رسمی و یا داکتر فامیلی خود گوش دهید.