معلومات کلیدی درباره ی زدن واکسن کووید-19 در ذیل ارائه شده است. تنها به معلومات ارائه شده از منبع دولتی رسمی و یا داکتر فامیلی خود گوش دهید.معلومات کلیدی درباره ی زدن واکسن کووید-19 در ذیل ارائه شده است. تنها به معلومات ارائه شده از منبع دولتی رسمی و یا داکتر فامیلی خود گوش دهید.

Find more information at Unite against COVID-19:

COVID-19 فارسی 


Drive-through locations:

حفاظت فامیلتان را در مقابل امیکرون تقویت کنید