Makikita sa ibaba ang mahalagang impormasyon kung paano makakuha ng bakuna sa Covid 19. Mangyaring maniwala lamang sa opisyal na impormasyon na galing sa ating pamahalaan o sa inyong mga manggagamot

Updates to the COVID-19 response:

Mga pagbabago sa pagtugon sa COVID-19


Protecting your children from COVID-19:

Pagprotekta ng iyong mga anak (tamariki) laban sa COVID-19


Get the facts on the COVID-19 vaccine:

Alamin ang mga katotohanan