Makikita sa ibaba ang mahalagang impormasyon kung paano makakuha ng bakuna sa Covid 19. Mangyaring maniwala lamang sa opisyal na impormasyon na galing sa ating pamahalaan o sa inyong mga manggagamot