Sau đây là những thông tin quan trọng về việc chích vắc xin COVID-19 cho bạn. Chỉ nghe thông tin từ nguồn chính thức của chính phủ hoặc bác sĩ gia đình của bạn.