Sau đây là những thông tin quan trọng về việc chích vắc xin COVID-19 cho bạn. Chỉ nghe thông tin từ nguồn chính thức của chính phủ hoặc bác sĩ gia đình của bạn.

What to do when you have COVID-19 symptoms:

Cần làm gì khi bạn có triệu chứng COVID-19


Find more information at Unite against COVID-19:

COVID-19 Tiếng Việt